Portfolioproject.

 
Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp
Toekomstbestendig wonen in Quatrebras
Dwars door Badhoevedorp liep tot voor kort de rijksweg A9. Om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren is deze snelweg, in opdracht van het Rijk, door Rijkswaterstaat naar het zuiden omgelegd. De gemeente Haarlemmermeer stond vervolgens voor de opgave om de vrijgekomen gronden van het tracé een nieuwe invulling te geven. Ze moesten tot volwaardige onderdelen van het dorp ontwikkeld worden. Daarom stelde de gemeente in 2008 een Masterplan op.

Masterplan Badhoevedorp is een gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling rondom de omlegging van de A9. De visie in het Masterplan schetst de structuur en de ruimtelijke kaders waarbinnen veranderingen mogen plaatsvinden. Het Masterplan gaat over de kenmerken van de wijken, de kenmerken van het dorp die men wil behouden en versterken en waar het wenselijk is om de minder sterke punten te verbeteren. Dit gaat over het dorpse karakter, de uitstraling van de woningen, de toekomstige wegenstructuur (hoe de wegen door en langs het dorp gaan) en natuurlijk over de gewenste en noodzakelijke voorzieningen zoals het winkelcentrum en de fiets-, groen- en waterverbindingen. De planologische mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling zijn in 2013 grotendeels vastgesteld in het bestemmingplan Badhoevedorp-Lijnden Oost. De gefaseerde uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden vinden gedurende 10 jaar plaats.

Sfeerimpressie feestelijke opening start Quatrebras Park

 
 
 
Onze werkzaamheden
Aan OmniformGroup de taak om het voorlopig ontwerp (VO) in samenwerking met Loos van Vliet en daaropvolgend het definitief ontwerp (DO) vorm te geven. Het voorlopig ontwerp voorziet in plannen voor de bovengrondse inrichting, riolering, openbare verlichting, kunstwerken, sportvelden en voldoende groeninrichting. Daarnaast verzorgen wij verhardings- en bemalingsadviezen en maken een SSK-raming. Door al vroeg in het proces deel te nemen aan de atelieroverleggen met de opdrachtgever, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bepalen we samen de gemeenschappelijke doelen om de projecten succesvol te laten verlopen.

Na de controles door de opdrachtgever kunnen de stukken worden aangepast tot een definitief VO. Vervolgens kunnen we starten met de uitwerking van het DO. De rioolplannen en de openbare verlichting worden verder uitgewerkt, tekeningen verder aangevuld en inrichtingsplannen voorzien van complete maatvoering. In nauw contact met de partijen uit de atelieroverleggen en landschapsarchitecten werken we samen naar het definitief ontwerp. Na akkoord op het DO resulteert dit uiteindelijk in voldoende input om het contract op te stellen, bestaande uit onder andere de bestekken, de bestektekeningen en -ramingen, de grondbalans en het V&G-plan.

Sfeerimpressie woonrijp maken Quatrebras deelplan A

 
 
 
Doorloop project Badhoevedorp ten tijde van COVID-19
Toen Nederland omwille van het coronavirus in lockdown ging, was gebiedsontwikkeling Badhoevedorp in volle gang. Dat betekende herpakken. Tijdens dit project lopen er verschillende fasen van uitvoering door elkaar heen, om zo het woningaanbod optimaal te houden. Die flexibele, ‘agile’ aanpak van het project werpt in dit geval zijn vruchten af: door met elkaar te blijven kijken naar wat er nog mogelijk is, komt de planning niet verder onder druk te staan. Met alle collega’s wordt gezocht naar oplossingen, samen gekeken naar vraagstukken en gedacht in mogelijkheden.

Op dit moment wordt het contract woonrijp maken van Quatrebras deelgebied B gerealiseerd. Parallel werken we aan het VO voor Quatrebras deelgebied C, Lijndenhof, Centrumplan, Schuilhoeve en kunstwerken (bruggen).