Water en riool


Nederland, waterland


Watermanagement zit ons Nederlanders in het bloed. Of het nu gaat om drinkwater, oppervlaktewater of afvalwater. In een goed waterbeheer draait het om voldoende water van goede kwaliteit. Onze waterspecialisten maken complexe materie eenvoudig en begrijpelijk. We denken vanuit uw dagelijkse praktijk en de werkelijke gebruiksfuncties. Vanuit duurzaam waterbeheer hebben we oog voor klimaatverandering en toekomstscenario's. We helpen u aan praktisch oplossingen die ook daadwerkelijk werken. En financieel haalbaar zijn. Dat alles heel laagdrempelig en in goed overleg met u.

Projectfases


 • Initiatie
  - Schetsontwerpen

  - Variantenstudies

  - Investeringsramingen

  - TCO / LCC ramingen

  - Duurzaamheidsanalyses

  - Ruimtelijke Onderbouwingen

  - Risicoanalyses

  - Omgevingsanalyses en issuemanagement
 • Onderzoek en advies
  - Inventarisaties
  - Terreininventarisaties
  - Fotorapportages
  - KLIC-meldingen

  - Onderzoek en advies oppervlaktewatersystemen
  - Afstromingsanalyses (werking bestaande watersystemen)
  - Waterhuishoudkundige plannen
  - Modellering watersystemen in SOBEK
  - Waterparagraaf
  - Watertoets
  - Watercompensatie

  - Onderzoek en advies rioleringssystemen
  - Afstromingsanalyses (werking bestaande rioleringssystemen)
  - Modellering rioleringssystemen in SOBEK
  - Dynamische en statische rioolberekeningen
  - Afkoppelplannen

  - Variantenstudies
  - SSK-ramingen
  - Risicoanalyses
  - Omgevingsanalyses en issuemanagement
  - Advies omgevingsbenaderingstactiek
  - Communicatieplannen
  - Advies toepassing innovaties
 • Ontwerp
  - 2D ontwerp
  - Inrichtingsplannen
  - Stedenbouwkundige matenplannen
  - Schetsontwerpen
  - Voorlopig ontwerp
  - Definitief ontwerp

  - 3D ontwerp
  - 3D ontwerp (Civil 3D)
  - 3D visualisaties

  - Water
  - Ontwerp oppervlaktewatersystemen (watergangen, duikers, infiltratievoorzieningen)
  - Ontwerp rioleringssystemen
  - Ontwerp watercompensatie
  - Ontwerp beschoeiingen en grondkerende constructies

  - SSK-ramingen

  - TCO / LCC ramingen

  - Projectmanagement

  - Risicomanagement

  - Raakvlakkenmanagement

  - Strategisch Omgevingsmanagement en issuemanagement
 • Contractvoorbereiding
  - Tekenwerk
  - Bestektekeningen
  - Faseringtekeningen

  - Contracten
  - Aanbestedingsleidraden
  - EMVI-protocollen
  - BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie)
  - RAW-bestekken
  - Sloopbestekken onder RAW
  - Overeenkomsten met open posten (OMOP)
  - UAV-gc contracten
  - Vraagspecificaties

  - Bestekramingen

  - Projectmanagement

  - Risicomanagement

  - Raakvlakkenmanagement

  - Strategisch Omgevingsmanagement en issuemanagement

  - Omgevingscommunicatie
 • Aanbesteding
  - Aanbestedingsleidraden

  - EMVI-protocollen

  - Nota van inlichtingen

  - Directieramingen

  - Organiseren aanbestedingen

  - Beoordelen Plannen van aanpak

  - Beoordelen EMVI scores

  - Gunningsadvies
 • Contractbegeleiding
  - Projectmanagement

  - Directie U.A.V.

  - Toezicht

  - Systeemgerichte contract beheersing (SCB)

  - Toetsen

  - Audits

  - Contraexpertise

  - Omgevingscommunicatie
 • Nazorg
  - Nazorg

  - Revisie metingen

  - Revisie tekenwerk

  - Gis data sheets
 • Beheer en beleid
  - Meerjaren onderhoudsplannen

  - Beheerplannen
  - Operationele rioleringsplannen
  - Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP)
 • Vergunningen en zakelijke recht
  - Strategisch Omgevingsmanagement (instanties, organisaties en omgeving)

  - Issuemanagement

  - Risicomanagement

  - Ruimtelijke Onderbouwingen

  - Omgevingsvergunningen
  - Vergunningstekeningen
  - Aanvragen omgevingsvergunningen
  - Aanvragen sloopvergunningen
  - Aanvragen watervergunningen
  - Aanvragen kapvergunningen

  - Zakelijk recht
  - Zakelijk recht tekeningen
  - Bemiddelen en ondersteunen bij het vestigen van zakelijk recht
 
 

 
 

 

Geïnteresseerd? Kom in contact met de OmniformGroup